Wydział Mechaniczny

Najważniejsze informacje BOS

Najważniejsze informacje BOS

Szanowni Studenci,
Informujemy, że głównym kanałem komunikacji Uczelni ze studentami jest system Wirtualna Uczelnia. Dostęp do systemu Wirtualna Uczelnia jest możliwy przez stronę: www.euczelnia.uniwersytetradom.pl.

Twoim loginem jest:
twój numer albumu@student.uthrad.pl

Hasło to ciąg 15 znaków w tym: 3 litery Uth, 1 znak dolara $, 11 cyfr numeru PESEL:
Uth$PESEL
Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła na nowe, które musi być inne niż numer PESEL.

Powyższe konto może być również wykorzystywane do nauki zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Informacje o dostępie do MS Teams znaleźć można na stronie internetowej:
https://student.uniwersytetradom.pl/e-learning/

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie Wirtualna Uczelnia. Indywidualny numer subkonta bankowego, na które należy wpłacać wszelkie należności, znaleźć można w zakładce:
Twoje dane finansowe -> Dane finansowe (nr Subkonta)
Naliczenia opłat zostaną umieszczone w zakładce:
Twoje dane finansowe -> Opłaty

UWAGA dotycząca zakwaterowania w Domach Studenta
Studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca w Domu Studenta informujemy, że wnioski na rok akademicki 2021/2022 należy wypełniać elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia (po zalogowaniu do systemu należy wybrać zakładkę Moje studia -> Akademik -> Dodaj wniosek).
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej UTH Rad. https://student.uniwersytetradom.pl/domy-studenckie/
O wynikach przydziału miejsc będziecie Państwo informowani drogą e-mailową. W przypadku braku miejsc w wybranym akademiku, wnioski mogą zostać przekwalifikowane na inny Dom Studenta, o czym poinformujemy e-mailowo.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt z Centralnym Punktem Informacji.

Centralny Punkt Informacji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 4
26-600 Radom
tel. 48 361 80 00
e-mail: cpi@uthrad.pl


Wysokości opłat za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim 2020/2021 usługi edukacyjne, pobieranych od studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz opłat wnoszonych za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów. Dokument.


Wysokości opłat za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim 2019/2020 usługi edukacyjne, pobieranych od studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz opłat wnoszonych za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów. Dokument.


Zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW
§ 43
1. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia modułu na ostatnim semestrze studiów, w tym między innymi: seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu, w ramach którego student przygotowuje pracę dyplomową.
2. Student składa pracę dyplomową – z adnotacją promotora o jej przyjęciu – w formie papierowej i w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, nie później niż w terminie 3 miesięcy po dacie zakończenia zajęć w ostatnim semestrze studiów. Termin ten jest przyjęty jako planowany termin ukończenia studiów.
5. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w § 39 ust. 3 lub 4.


Studenci, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów ECTS zobowiązani są do złożenia podania o warunkową rejestrację na kolejny semestr z deficytem punktowym, jeżeli deficyt ten nie przekracza 12 punktów ECTS. Dziekan kieruje wówczas na odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.

Powtórzenie przedmiotu powinno nastąpić w semestrze następnym, gdy nie jest to możliwe – w semestrze kolejnym. Maksymalny termin zaliczenia powtarzanych przedmiotów nie może być dłuższy niż okres dwóch semestrów.

Student powtarza przedmiot u osoby prowadzącej dany przedmiot w danym semestrze, a wszelkie wątpliwości dotyczące powyższego rozstrzyga Dziekan Wydziału Mechanicznego.

Podanie, o którym mowa należy złożyć w okresie rejestracji i podejmowania indywidualnych decyzji.

UWAGA:

Powyższy deficyt punktowy dla studentów,  którzy oczekują na rejestrację na dyplomowy (ostatni) semestr studiów wynosi 6 pkt ECTS