Wydział Mechaniczny

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Sprawy socjalne

Jakie wsparcie finansowe może uzyskać student Wydziału Mechanicznego UTH Radom?

Wsparcie finansowe dla studenta jest uzależnione od jego dochodu w rodzinie, posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz osiąganych rezultatów w nauce. Studenci, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce mogą otrzymać od 2 roku studiów stypendium Rektora w kwocie do 1000 zł/m-c. Ponadto, po spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego studentowi przysługuje stypendium socjalne w kwocie do 1000 zł oraz dopłata do akademika. Studenci, którzy są zaangażowani w pracę naukową mogą uzyskać stypendium Ministra za szczególne osiągnięcia. Kwota tego stypendium to 15 000 zł. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują od pierwszego roku stypendium w kwocie od ok. 400 do 1000 zł. W roku akademickim 2018/19 maksymalne wartość stypendium socjalnego, mieszkaniowego oraz za wyniki w nauce wyniosła 2205 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe do uzyskania źródła wsparcia finansowego można stwierdzić, że wybrani studenci od drugiego roku studiów mogą uzyskać wsparcie finansowe w kwocie zbliżonej do 3500 zł/m-c.

Erasmus+

Dlaczego warto skorzystać z programu Erasmus?

Erasmus+ jest programem wymiany zagranicznej, który umożliwia realizację części studiów oraz praktyk u zagranicznych partnerów Wydziału Mechanicznego (WM). Dzięki temu student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w połączeniu z doskonaleniem języka obcego oraz integracją w nowej społeczności. Uczestnictwo w programie Erasmus+ pozwala uzyskać studentowi dodatkowe punkty, które zwiększają jego szansę na uzyskanie stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe. Jest to również ważny czynnik, który wpływa pozytywnie na postrzeganie studenta na rynku pracy. Należy podkreślić, że zaliczenie semestru studiów lub praktyki w zagranicznej uczelni jest tożsame z uznaniem tego zaliczenia przez WM.

Jakie stypendium uzyskam korzystając z Erasmusa?

Student, który zostanie delegowany do zagranicznej uczelni uzyskuje na czas pobytu miesięczne stypendium w wysokości ok. 400 Euro (550 Euro w przypadku praktyki). Studenci w trudnej sytuacji finansowej mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w wysokości ok. 200 Euro/m-c. Studenci z orzeczeniem niepełnosprawności mogą starać się o dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie kosztów rehabilitacji, materiałów, transportu. Należy podkreślić, że podczas pobytu studenta w zagranicznej uczelni zachowuje on wszystkie stypendia, które są mu wypłacane w Polsce.

Gdzie znajdę więcej informacji o Erasmusie?

Na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego UTH Radom przygotowano „zakładkę” pn. Erasmus+. Znajdują się tam obszerne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w programie. Dodatkowych wyjaśnień udziela dr hab inż. Krzysztof Górski – wydziałowy koordynator programu Erasmus+. Możliwe formy kontaktu: tel. 361 76 58, email: krzysztof.gorski@uthrad.pl, osobiście: Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, ul. Chrobrego 45, pok. 50.

Praktyki

W jakich Zakładach / Firmach / Instytucjach można odbywać praktyki zawodowe studiując na wydziale Mechanicznym UTH?

 1. Praktyka może odbywać się w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów kształcenia na danym kierunku studiów, a przebieg praktyki spełnia zakładane efekty kształcenia określone w jej programie.
 2. Dla przykładu praktyki mogą być realizowane w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych, organach kontroli i nadzoru, jednostkach samorządu gospodarczego, itp.
 3. Praktyki zawodowe mogą również odbywać się w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
 4. Studenci samodzielnie załatwiają formalności związane z odbyciem praktyki zawodowej.
 5. Przy poszukiwaniu miejsca odbywania praktyki, studenci mogą skorzystać z pomocy Centrum Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier UTH Rad.

Jakie są GŁÓWNE zasady odbywania praktyk?

Student zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym z Zakładem pracy programem, a ponadto do:

 • przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię,
 • przestrzegania ustalonego przez zakład pracy porządku i dyscypliny pracy,
 • przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez zakład pracy.

Czy można realizować praktyki w trakcie trwania semestru, poza okresem wakacyjnym?

Student może wystąpić do Dziekana Wydziału Mechanicznego z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk w trakcie trwania semestru (poza okresem wakacyjnym) wskazując miejsce i terminy ich realizacji, które nie mogą kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Wniosek studenta do Dziekana opiniuje kierunkowy opiekun praktyk. Student jest zobowiązany do przepracowania i wykazania w dokumentach, sumarycznie, co najmniej 160 przepracowanych godzin na stanowiskach pracy, które zapewniają zrealizowanie efektów kształcenia praktyk na danym kierunku studiów (inne terminy realizacji i liczby godzin praktyk dotyczą kierunku praktycznego – SiBwTD).

Kiedy student nie musi realizować praktyki, a może ją zaliczyć na podstawie wykonywanej pracy zawodowej?

Opiekun praktyk w porozumieniu z Dziekanem WM może zaliczyć praktykę zawodową na podstawie:

 • dokumentu potwierdzającego wykonywanie pracy zarobkowej, w tym również za granicą (np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) wraz z podaniem zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku;
 • zaświadczenia o wpisie własnej działalności gospodarczej do CEIDG lub jako wspólnik czy prokurent – do rejestru przedsiębiorców w KRS;
 • dokumentu potwierdzającego udział studenta w obozie naukowym;
 • dokumentu potwierdzającego odbycie innej praktyki lub stażu w trakcie trwania studiów, wraz ze wskazaniem wykonywanych zadań i ich spójnością z kierunkiem studiów;
  jeżeli ich charakter spełnia zakładane efekty kształcenia określone w programie praktyki.