Wydział Mechaniczny

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Drabik

Dr Jolanta Drabik złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jolanta Drabik wskazała Radę Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

20.07.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

24.09.2015 r. Rada Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

9.10.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

  • przewodniczący komisji – prof. Wojciech Kacalak – Politechnika Koszalińska
  • sekretarz komisji – dr hab. Wojciech Żurowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • recenzent – prof. Marian Sułek – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
  • recenzent – prof. Stanisław Krawiec – Politechnika Wrocławska
  • recenzent – dr hab. Danuta Kotnarowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • członek komisji – prof. Józef Żurek – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
  • członek komisji – prof. Jan Sadowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wykaz dokumentów do pobrania:

Wniosek dr Jolanty Drabik skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
Autoreferat
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Rady WM w sprawie nadania dr inż. Jolancie Drabik stopnia doktora habilitowanego