Wydział Mechaniczny

Uniwersytet dzieciom

Uniwersytet dzieciom

„ Fizyka nie taka trudna”

Projekt „Uniwersytet dzieciom”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt organizowany jest przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Radomiu i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 270 dzieci szkół podstawowych Radomia i powiatu radomskiego poprzez uczestniczenie w wykładach, warsztatach i laboratoriach, organizowanych przez Uniwersytet do 2022 roku.
Projekt ma na celu podniesienie świadomości dzieci dotyczącej znaczenia wiedzy w życiu oraz potrzebę ciągłego uczenia się i wykorzystania wiedzy w przyszłości. Zdobywanie wiedzy odbywa się w systemie „Nauka przez zabawę”

W ramach projektu „Uniwersytet dzieciom” pracownicy Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego UTH: dr Tadeusz Kaczor, mgr Michał Gawroński i mgr inż. Bogumił Górka realizują w pomieszczeniach Studenckiego Laboratorium Fizyki, zadanie nr 10 pt. „ Fizyka nie taka trudna”

Zajęcia w każdej z trzech grup (I-III; IV-VI; VII-VIII) trwające 4 godziny składają się z dwóch sesji pokazowych i dwóch następujących po nich zadaniach eksperymentalnych. W części pokazowej są demonstrowane różne zjawiska fizyczne obrazujące uczestnikom przedmiot zainteresowań nauki zwanej fizyką. Każdy element pokazu jest wyjaśniany językiem i terminologią dostosowaną do poziomu posiadanej przez uczniów wiedzy.
Niektóre z przedstawionych pokazów stanową przygotowanie do części doświadczalnej, w której dzieci podzielone na zespoły pięcioosobowe samodzielnie wykonują eksperymenty.
Doświadczenia te są wykonywane zgodnie instrukcją i przygotowanym oprzyrządowaniem.
Następnie wyniki otrzymane przez każdy z zespołów są porównywane i analizowane. Stopień trudności eksperymentów i ich opracowań jest odpowiednio dostosowany do grupy wiekowej.

Na zakończenie zajęć odbywa się egzamin polegający na tym, że każdy z uczestników odpowiada na jedno pytanie odnoszące się do demonstrowanych zjawisk fizycznych i przedstawianych wyjaśnień.
W eksperymentach pokazowych zatytułowanych „Zimna para”, „Ołowiany dzwonek”, „krucha guma” wykorzystywano ciekły azot zakupiony ze środków projektu.